Palm

Palm Treo 600 Palm OS v5.2.1H

Layar 2.5"
Baterai 780mAh
Kamera 0.3MP
RAM
&

Palm Treo 270 Palm OS v3.5.2H4

Layar &
Baterai 780mAh
Kamera NO
RAM
&

Palm Treo 180 Palm OS v3.5.2H

Layar &
Baterai 780mAh
Kamera NO
RAM
&
1 of 1